آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 16
🔵سیاست سرمایه گذاری
۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 15
🔵کارایی بازار
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 14
🔵فرآیند سرمایه گذاری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۶
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 13
🔵تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 12
🔵صورت های مالی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۴
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 11
🔵محیط اقتصادی
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 10/ قسمت سوم
🔵اشکال مختلف بازار کارا
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۰
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 10/ قسمت دوم
🔵انواع کارایی
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 10
🔵بازار کارا
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵
آموزش اصطلاحات بورسی و مالی - 9
🔵مهندسی مالی
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱